Huisreglement


Huishoudelijk reglement E-heli Vereniging Alkmaar (EVA)
Hoofdstuk 1

Algemene Bepalingen
1. EVA is een club waarbinnen we de elektrische modelhelikopter hobby beoefenen. Probeer elkaar zoveel mogelijk te helpen en heb respect voor elkaar.
2. Zorg voor een positieve sfeer in de vereniging.
3. EVA is aangesloten bij de KNVvL.
4. De leden die contributie hebben voldaan, hebben toegang tot alle door de vereniging beschikbaar gestelde faciliteiten, georganiseerde activiteiten, evenementen en wedstrijden.
5. De leden zijn verplicht aan de secretaris, schriftelijk (of per email) mededeling te doen van een adreswijziging.
6. De leden die de vliegsport actief beoefenen dienen lid te zijn van de KNVvL. Het bestuur draagt zorg voor inschrijving bij de KNVVL na aanmelding bij onze vereniging.
7. Contributies en overige aan de vereniging verschuldigde bedragen, dienen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van factuur of anderszins, ten name van de penningmeester te worden voldaan.
8. Het bestuur heeft de bevoegdheid uit de leden commissies te benoemen, met door het bestuur vast te stellen taken. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
9. Het veld, veldapparatuur en de accommodatie dienen op ordentelijke wijze te worden gebruikt. Na gebruik dienen de leden alle materialen en gereedschappen op te ruimen. Voor vertrek dient alles afgesloten te worden.
10. Bij indoor activiteiten worden schone ‘zaalschoenen’ gedragen, in ieder geval geen buiten schoenen.
11. Gastvliegers kunnen geïntroduceerd worden. Onder gastvlieger wordt iemand verstaan die slechts incidenteel (maximaal 3x, daarna €5,00 per keer) gebruik maakt van onze accommodatie.
12. Een ieder dient er zorg voor te dragen dat er geen rommel op het veld of in de gebruikte accommodatie achterblijft.

Hoofdstuk 2
Veiligheid / Brevettering / Vluchtleiding / Gebruik zendapparatuur / Gebruik veld / FPV vliegen / Vliegtijden / Parkeren/ Gastvliegen / Aansprakelijkheid.

Veiligheid
1. VEILIGHEID GAAT VOOR ALLES!!!!!!
2. Er mag niet worden gevlogen in de no-fly zones
3. Vliegers zonder brevet mogen in principe alleen vliegen onder begeleiding van een KNVvL gebrevetteerde instructeur. Er bestaat de mogelijkheid tot het afgeven van een oefen certificaat (zie Brevettering punt 3).
4. Modellen dienen van een deugdelijke constructie te zijn en te zijn voorzien van een betrouwbare ontvangst en stuurinrichting.
5. Het is niet toegestaan over of tussen het publiek en/of medevliegers alsmede (landbouw)voertuigen te vliegen.
6. Zodra er bemande vluchten in de buurt zijn, gaat men direct naar de grond.
7. Er wordt een veiligheidslijn aangegeven waarachter niet gehoverd of gevlogen mag worden.

Brevettering
1. Een ieder die nog niet gebrevetteerd is, dient na te streven dat zo spoedig mogelijk wel te zijn.
2. De indoor trainingen worden gebruikt ter bevordering van het behalen van het veiligheidsbrevet.
3. De instructeurs groep kan een oefen certificaat afgeven zodat zonder instructeur de examenfiguren geoefend kunnen worden. Er dient wel altijd een tweede persoon aanwezig te zijn en het certificaat is beperkt geldig.

Vluchtleiding
1. Tijdens het vliegen is er altijd een vluchtleider aanwezig
2. Vluchtleider is die persoon die als eerste op het terrein aanwezig is.
3. Mocht deze persoon geen brevet hebben word hij direct afgelost door de eerst aanwezige met een brevet.
4. De instructeurs groep of leden van het bestuur kunnen ten alle tijden een andere vluchtleider aanwijzen of worden zelf de vluchtleider als zij aanwezig zijn.

5. Taken vluchtleider:
• Erop toe zien dat men zich aan de regels houd zoals beschreven in dit huishoudelijk regelement
• Bij schending van de regels of misdraging maakt de vluchtleider een aantekening in het logboek en mag hij een piloot aan de grond houden. Verdere opvolging van de vluchtleider gebeurd op vrijwillige basis, maar mocht het zo zijn dat er geen vrijwilliger is zal de vertrekkend vluchtleider iemand aanwijzen.

Gebruik zendapparatuur
1. De te gebruiken zender dient aan de geldende Europese wet- en regelgeving te voldoen. Er wordt van uit gegaan dat op moment van opstellen 2.4 Ghz voor iedereen de standaard is.

Gebruik veld
1. De snelheid op de aanrijroute naar het veld / clubgebouw is stapvoets. Hier wordt streng op toegezien aangezien sneller dan stapvoets rijden hinderlijke stofwolken veroorzaken voor onze buren.
2. Als men gaat vliegen dient men het logboek in te vullen
3. Actief vliegende leden dienen in het bezit te zijn van een bewijs van lidmaatschap van de KNVvL en een WA.-Verzekering, waarin expliciet vermeld staat dat schade veroorzaakt door het besturen van vliegtuigmodellen door de verzekering gedekt wordt.
4. Er mogen geen sanitaire stops in een straal van 10 meter rond de keet worden gehouden.
5. Solo vliegende leden dienen in het bezit te zijn van een KNNvL brevet voor de betreffende categorie, en dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering die schade door modelvliegtuigen dekt.
6. In geval van meerdere vlieggroepen op het terrein, dienen de groepen uiterst alert te zijn tijdens start- en landingsprocedures, zodat men elkaar niet hindert en ook geen gevaarlijke situaties creëert.
7. Een deel van het veld of zaal zal zijn ingericht als pits. Hierin wordt gesleuteld en alle modellen die niet vliegen zijn hier opgesteld. In de pits mag niet worden gehoverd of gevlogen.
8. Men mag zich slechts op het veld begeven om zijn model op te halen of neer te zetten. Een en ander zal slechts gebeuren na overleg met de andere vliegers van dat moment.

FPV vliegen
1. Fpv vliegen alleen met spotter (in het zicht vliegen) én als er geen heli activiteiten zijn.

Vliegtijden
1. Maandag t/m Zaterdag van zonsopgang tot zonsondergang. Zondag van zonsopgang tot 10:00 uur en van 12:00 (i.v.m. lessen) tot zonsondergang.

Parkeren
1. Parkeren dient achter het clubgebouw plaats te vinden. Indien daar geen ruimte voor is dient er geparkeerd te worden op het pad achter de keet richting de openbare weg zodanig dat er ten alle tijden verkeer langs kan.

Gastvliegen
1. Gastvliegers dienen in het bezit te zijn van een door de KNVvL erkend brevet of er dient een instructeur aanwezig te zijn. Het is niet toegestaan dat zij alleen op het terrein aanwezig zijn. Daarnaast dienen zij in het bezit te zijn van een WA verzekering die schade door modelvliegtuigen dekt.

Aansprakelijkheid
1. Het werken met en het bedienen van modellen geschiedt geheel op eigen risico. Wees er te allen tijde van bewust dat met het beoefenen van deze sport, het toebrengen van (zwaar) lichamelijk letsel en/of materiële schade tot de mogelijkheden moet worden gerekend.
2. De vereniging is niet aansprakelijk voor enig letsel dan wel schade, individueel of door derden veroorzaakt door de beoefening van de modelvliegsport. Betreding van de vliegaccommodatie geschiedt op eigen risico.

Hoofdstuk 3
Controle en sancties
1. Toezicht op vlieggedrag en/of de technische staat van de helikopters kan worden gedelegeerd door het bestuur.
2. De technische commissie kan alle helikopters voor het eerste gebruik of na een reparatie keuren.
3. Leden die het niet eens zijn met sancties, kunnen statutair een algemene ledenvergadering bijeen roepen om het bestuur ter verantwoording te roepen. Een sanctie zal worden teruggedraaid bij meerderheid van stemmen.
4. Bestuursleden hebben het recht om een en ander te controleren en eventueel vliegverboden uit te vaardigen, toegang tot het veld te ontzeggen of te schorsen.
5. Een schriftelijke bevestiging zal zo spoedig mogelijk hierna worden toegezonden naar het huisadres van het betrokken lid. Het bestuur kan een safety-marshal aanwijzen die in haar plaats optreed tijdens een vliegbijeenkomst.

Hoofdstuk 4
Lidmaatschap en financiën
1. Facturatie voor de verschuldigde contributie gebeurt rond half november.
2. Opzegging van lidmaatschap dient voor 30 november van het lopende jaar te gebeuren.
3. De contributie wordt in de algemene ledenvergadering vast gesteld.
4. Na 31 december doch voor de algemene ledenvergadering controleert de kascontrole commissie de financiële stukken.
5. Voor de betaling van de KNVvL contributie én het in rekening brengen van de clubcontributie houdt E.V.A zich aan de betalingsregels van de KNVvL. Dit gaat uit van een jaar-, halfjaar- en kwartaallidmaatschap. Moment van aanmelding van een nieuw lid is daarbij leidend voor de bepaling van het lidmaatschap in het aanvangsjaar.
6. Jeugdleden betalen 50% van zowel de clubcontributie als de KNVvL contributie.

Aldus opgesteld door het bestuur van MHC-EVA, juli 2018