Huisreglement


Huishoudelijk reglement E-heli Vereniging Alkmaar (EVA)

Hoofdstuk 1

Algemene Bepalingen
 1. EVA is een vriendenclub waarbinnen we de elektrische modelhelikopter hobby beoefenen. Probeer elkaar zoveel mogelijk te helpen en heb respect voor elkaar.
 2. Zorg voor een positieve sfeer in de vereniging.
 3. EVA is aangesloten bij de KNVvL.
 4. De leden die contributie hebben voldaan, hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, evenementen en wedstrijden.
 5. De leden zijn verplicht aan de secretaris, schriftelijk (of per email) mededeling te doen van een adreswijziging.
 6. De leden die de vliegsport actief beoefenen dienen lid te zijn van de KNVvL. Het bestuur draagt zorg voor inschrijving bij de KNVVL bij aanmelding bij onze vereniging.
 7. Contributies en overige aan de vereniging verschuldigde bedragen, dienen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van factuur of anderszins, ten name van de penningmeester te worden voldaan.
 8. Het bestuur heeft de bevoegdheid uit de leden commissies te benoemen, met door het bestuur vast te stellen taken. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 9. Het veld, veldapparatuur en de accomodatie (voor zover aanwezig) dienen gedurende het gebruik op ordentelijke wijze te worden gebruikt. Na gebruik dienen de leden alle materialen en gereedschappen op te ruimen. Voor vertrek dient alles afgesloten te worden.
 10.  Bij indoor activiteiten worden schone ‘zaalschoenen’ gedragen, in ieder geval geen buiten schoenen.
 11.  Gastvliegers kunnen geïntroduceerd worden. Onder gastvlieger wordt iemand verstaan die slechts incidenteel gebruik maakt van onze accommodatie.
 12.  Een ieder dient er zorg voor te dragen dat er geen rommel op het veld of in de gebruikte accomodatie achterblijft.

 

Hoofdstuk 2

Veiligheid en afspraken voor accommodatie gebruik en vliegactiviteiten
 1. VEILIGHEID GAAT VOOR ALLES!!!!!!
 2. De te gebruiken zender dient aan de geldende Europese wet- en regelgeving te voldoen.
 3. Schakel een zender nooit in, voordat er gecontroleerd is of de betreffende frequentie vrij is (niet bij gebruik van een 2.4 Ghz set).
 4. Het is verplicht om een frequentieplaatje op de antenne te plaatsen voordat de zender in gebruik wordt genomen (niet bij gebruik van een 2.4 Ghz set)
 5. Vliegers zonder brevet mogen alleen vliegen onder begeleiding van een KNVvL gebrevetteerde instructeur.
 6. Een ieder die nog niet gebrevetteerd is, dient na te streven dat zo spoedig mogelijk wel te zijn.
 7. De indoor trainingen worden gebruikt ter bevordering van het behalen van het veiligheidsbrevet.
 8. Actief vliegende leden dienen in het bezit te zijn van een bewijs van lidmaatschap van de KNVvL en een WA.-Verzekering, waarin expliciet vermeld staat dat schade veroorzaakt door het besturen van vliegtuigmodellen door de verzekering gedekt wordt.
 9. Solo vliegende leden dienen in het bezit te zijn van een KNNvL brevet voor de betreffende catagorie, en dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering die schade door modelvliegtuigen dekt.
 10. Gastvliegers dienen eveneens KNVvL-lid te zijn en dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering die schade door modelvliegtuigen dekt.
 11. Modellen dienen van een deugdelijke constructie te zijn en te zijn voorzien van een betrouwbare ontvangst en stuurinrichting.
 12. Het is niet toegestaan over of tussen het publiek en/of medevliegers te vliegen.
 13. In geval van meerdere vliegersgroepen op het terrein, dienen de groepen uiterst alert te zijn tijdens start- en landingsprocedures, zodat men elkaar niet hindert en ook geen gevaarlijke situaties creëert.
 14. Een deel van het veld of zaal zal zijn ingericht als pits. Hierin wordt gesleuteld en alle modellen die niet vliegen zijn hier opgesteld. In de pits mag niet worden gehoverd of gegleden.
 15. Er wordt een veiligheidslijn aangegeven waarachter niet gehoverd of gevlogen mag worden.
 16. Men mag zich slechts op het veld begeven om zijn model op te halen of neer te zetten. Een en ander zal slechts gebeuren na overleg met de andere vliegers van dat moment.
 17. Het werken met en het bedienen van modellen geschiedt geheel op eigen risico. Wees er te allen tijde van bewust dat met het beoefenen van deze sport, het toebrengen van (zwaar) lichamelijk letsel en/of materiële schade tot de mogelijkheden moet worden gerekend.
 18. Met de toegang tot de vliegaccomodatie blijven alle voorgaande artikelen van kracht.
 19. De vereniging is niet aansprakelijk voor enig letsel danwel schade, individueel of door derden vooroorzaakt door de beoefening van de modelvliegsport. Betreding van de vliegaccommodatie geschiedt op eigen risico.

Hoofdstuk 3

Controle en sancties
 1. Toezicht op vlieggedrag en/of de technische staat van de helikopters kan worden gedelegeerd door het bestuur.
 2. De technische commissie kan alle helikopters voor het eerste gebruik of na een reparatie keuren.
 3. Leden die het niet eens zijn met sancties, kunnen statutair een algemene ledenvergadering bijeen roepen om het bestuur ter verantwoording te roepen. Een sanctie zal worden teruggedraaid bij meerderheid van stemmen.
 4. Bestuursleden hebben het recht om een en ander te controleren en eventueel vliegverboden uit te vaardigen, toegang tot het veld te ontzeggen of te schorsen.
 5. Een schriftelijke bevestiging zal zo spoedig mogelijk hierna worden toegezonden naar het huisadres van het betrokken lid. Het bestuur kan een safety-marshal aanwijzen die in haar plaats optreed tijdens een vliegbijeenkomst.

Hoofdstuk 4

Lidmaatschap en financien
 1. Facturatie voor de verschuldigde contributie gebeurt rond half november.
 2. Opzegging van lidmaatschap dient voor 30 november van het lopende jaar te gebeuren.
 3. De contributie wordt in de algemene ledenvergadering vast gesteld.
 4. Na 31 december doch voor de algemene ledenvergadering controleert de kascontrole commissie de financiele stukken.
 5. Voor de betaling van de KNVvL contributie houdt E.V.A zich aan de betalingsregels van de KNVvL.
 6. Jeugleden betalen 50% van de contributie.
 7. Leden die zich gedurende het jaar aanmelden betalen het resterende aantal maanden van het jaar ingaande in de maand waarin ze lid worden (maand = 1/12 vd jaarcontributie).

 

Aldus opgesteld door het bestuur van MHC-EVA, april 2012